Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat Tema: vårt ansvar

I harmoni med naturen 2050

Denna vecka hålls i Kina FN:s toppmöte om biologisk mångfald (COP15). Målet är att skapa ett politiskt ramverk, parallellt med det internationella klimatramverk som beslutades genom Parisavtalet 2015. Visionen är att mänskligheten ska leva i harmoni med naturen till 2050.

Stigande energikonsumtion, överexploatering av naturresurser och en tilltagande mänsklig påverkan på mark och vatten pekas ut som de främsta orsakerna till de förödande konsekvenser vi nu ser för klimatet och för mångfalden av liv på jorden. Hotet är så stort att vår existens hotas.

FNs pågående toppmöte i Kina har som mål att fram till 2050 så ska mänskligheten leva i harmoni med naturen. För att detta mål ska införlivas så behöver omfattande strukturella förändringar av samhällen, livsstil och inställning till naturen verkställas. Det är dessa förändringar som toppmötet handlar om.

Rapporten “Biodiversity and Climate Change” som lanserades tidigare i år av IPCC och ipbes ihop, är den första globala rapport där klimat och biologisk mångfald hanteras samtidigt. Här poängteras hur orsakerna bakom klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hänger intimt samman, men att det även finns målkonflikter mellan dem gällande lösningar. En av de åtgärder som rapporten lyfter fram för en positiv utveckling av både klimat och biologisk mångfald, är mer hållbara produktionsmetoder inom jord- och skogsbruk. I samband med detta lyfter organisationen KRAV upp vikten av ekologisk odling för att gynna pollinerande insekter och minska mängden lustgas.

MER LÄSNING