Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald Tema: miljöövervakning

Ny indikator för Bottniska vikens laguner

Nu utvecklas en indikator som ska användas för att bedöma statusen på biologisk mångfald och effektiviteten av områdesskydd för laguner och stora vikar och sund i Bottniska viken. Indikatorn ska vara ett verktyg vid övervakningen av grunda vikar.

I de skyddade skärgårdsvikarna växer ett stort antal olika undervattensväxter som hjälper till att binda sedimentet och hålla vattnet klart. Växtligheten fungerar också som en viktig barnkammare för bland annat gädda och abborre. Dessa undervattensängar kan dock skadas av frekvent båttrafik, muddring och övergödning, och detta har även kopplats samman med lägre förekomst av fiskyngel.

Den nya indikatorn baseras på artsammansättningen av växter på botten och ska påvisa effekter av störning från mänskliga aktiviteter så som båttrafik, muddring och närsaltsbelastning. För att testa om den fungerar har hittills vegetationsdata från 80 vikar i Bottniska viken sammanställts.

Projektet är finansierat av SLU och förhoppningen är att den nya indikatorn ska hjälpa till att ge bättre underlag vid beslutsfattning kring reglering av skadliga verksamheter i skyddade områden och spara resurser vid provtagning i miljöövervakningen.

MER LÄSNING