Svenska sjögräsekosystem i ett klimat under förändring: landskapsekologi och känslighet

Grunda kustnära havsmiljöer är väldigt viktiga områden som tillhandahåller en hög produktion av varor och ekosystemtjänster över hela världen, där sjögräsängar bidrar till att bibehålla en hög biologisk mångfald och produktivitet i det kustnära havslandskapet. I svenska vatten är det sjögräset ålgräs (Zostera marina) som bygger upp viktiga livsmiljöer för många arter, inklusive ekologiskt och ekonomiskt viktig ungfisk.

Avhandlingen består av två huvudteman: 1) utvärdering av hur strukturen hos det kustnära havslandskapet påverkar fisksamhällen i sjögräsängar på olika skalor, och 2) öka kunskapen om klimatförändringarnas fysiologiska effekter på organismer i ålgräsekosystem. Under studierna användes en rad olika metoder, inklusive fältbaserad landskapsekologisk metodik, laboratorieexperiment och rumslig modellering.

Många arter visade sig röra sig över flera olika grunda habitat och således utnyttja hela det kustnära havslandskapet som barnkammare. Medan enskilda klimatrelaterade förändringar, såsom ökad temperatur och havsförsurning, kunde vara både positiva och negativa för olika organismer, visade resultatet att alla testade organismer påverkades negativt när de utsattes för flera klimatrelaterade förändringar samtidigt. Detta resultat pekar på att betydande förändringar av kustekosystemen är att vänta. I den slutliga rumsliga riskbedömningen identifierades tre geografiska områden där sjögräsekosystem kan väntas vara utsatta för särskilt stora förändringar på grund av de klimatförändringar som enligt modellerna kan uppstå mot slutet av detta sekel. Här kan det vara särskilt angeläget att göra insatser för att skydda denna viktiga miljö.