Bild
Bild: Mårten Erlandsson/SLU. Artbilder med tillstånd från Artdatabanken, SLU
;
Tema: livsmiljöer Tema: vårt ansvar

Skyddet av havet behöver utvidgas

Det nätverk av skyddade havsområden som vi har i Sverige behöver utvecklas för att kunna ge ett tillräckligt effektivt skydd för de arter som lever där. De skyddade områdena måste bland annat ta hänsyn till hur olika arter sprider sig.

Skyddade områden bildas för att bevara viktiga livsmiljöer för växter och djur. Men för att de här områdena inte ska bli isolerade från varandra så måste arter kunna spridas mellan dem.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har sammanställt resultat från olika studier om vilka livsmiljöer som ingår i de nuvarande skyddade områdena, och hur väl sammanlänkade de här områdena är.

− Vi fann att nätverket behöver utvidgas för att ge tillräckligt skydd för marina livsmiljöer och arter och för att det ska bli tillräckligt sammanlänkat, säger Charlotte Berkström vid SLU, som är en av forskarna bakom sammanställningen.

Forskarna har även sammanställt information om hur långt olika arter kan sprida sig, för att ta reda på hur stora de skyddade områdena bör vara och var de ska ligga för att ge ett så effektivt skydd som möjligt.

Sverige har som mål att 30 procent av våra kust- och havsområden ska vara skyddade år 2030. Resultaten från den här studien, tillsammans med den fortsatta forskningen, kommer att kunna hjälpa till med Havs- och vattenmyndighetens arbete för att uppnå det målet.

− Vi jobbar just nu vidare med att bland annat försöka identifiera områden som är extra viktiga för arters spridning, och utvärdera hur olika typer av mänskliga aktiviteter påverkar dem, säger Ulf Bergström vid SLU, som också medverkat i sammanställningen.

MER LÄSNING