Bild
;
Tema: exploatering Tema: livsmiljöer

Strandskydd

Strandskyddet ger allmänheten tillgång till stränder, och skyddar växt- och djurliv i känsliga kustmiljöer. Men stränderna är attraktiva och därigenom ekonomiskt värdefulla. Lagen om strandskydd är satt under hård press.

Tillgängliga stränder

Strandskyddet ger oss människor möjlighet att vistas på stränder. Vi kan bada, fiska och lägga till med vår båt. Strandskyddet är kopplat till den unika allemansrätten, som ger oss rätt att vistas i naturen och som säger att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Skyddar känsliga miljöer

Strandskyddet har även ett annat syfte, nämligen att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. De svenska kustmiljöerna spelar en viktig roll i havets ekosystem, exempelvis genom att vara hem och barnkammare för många växt- och djurarter. Tyvärr är många av de områden som är mest attraktiva för oss människor också de områden som är allra viktigast för växt- och djurliv. Skyddade vikar är precis det vi vill ha för stugor och bryggor. De mjuka bottnarna i dessa vikar är också en av de viktigaste och mest hotade av alla havsmiljöer. Strandskyddet har spelat en viktig roll för att skydda dessa känsliga miljöer.

Sverige var föregångare

Precis som med allemansrätten så har Sverige varit föregångare när det gäller att skydda strandmiljöerna. Strandskyddet kom redan på 1950-talet, och 1975 kom strandskyddet att gälla alla typer av stränder. Från början handlade strandskyddet enbart om att göra stränderna tillgängliga för människor, men på 1990-talet utökades syftet till att även gälla den biologiska mångfalden i strandmiljöerna.

Oroväckande uppluckring av strandskyddet

Men områdenas attraktivitet och ekonomiska värde gör att strandskyddet visar sig vara svårt att upprätthålla. Sedan 2009 har lagarna kring strandskyddet stegvis luckrats upp, och kommuner och länsstyrelser har fått ökade möjligheter att ge dispenser för bebyggelse. Varje år ges tusentals tillstånd att bygga vid stränder, och ungefär 35 procent av Sveriges kuster är idag bebyggda eller exploaterade på annat sätt.

Boverket om strandskydd
Naturvårdsverket om strandskydd
Naturskyddsföreningen om strandskydd
Naturskyddsföreningens rapport: Det svenska strandskyddet - hur funkar det och varför är det viktigt?

MER LÄSNING