Bild
;
Tema: exploatering Tema: livsmiljöer

Strandskydd

Strandskyddet ger allmänheten tillgång till stränder, och skyddar växt- och djurliv i känsliga kustmiljöer. Men stränderna är attraktiva och därigenom ekonomiskt värdefulla. Lagen om strandskydd är satt under hård press.

Tillgängliga stränder

Strandskyddet ger oss människor möjlighet att vistas på stränder. Vi kan bada, fiska och lägga till med vår båt. Strandskyddet är kopplat till den unika allemansrätten, som ger oss rätt att vistas i naturen och som säger att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Skyddar känsliga miljöer

Men strandskyddet har även ett annat syfte, nämligen att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. De svenska kustmiljöerna spelar en viktig roll i havets ekosystem, exempelvis genom att vara hem och barnkammare för många växt- och djurarter. Tyvärr är de områden som är mest attraktiva för oss människor också de områden som är allra viktigast för växt- och djurliv. Skyddade vikar är precis det vi vill ha för stugor och bryggor. De mjuka bottnarna i dessa vikar är också ett av de viktigaste och mest hotade av alla havsmiljöer. Strandskyddet har spelat en viktig roll för att skydda dessa känsliga miljöer.

Boverket om strandskyddNaturvårdsverket om strandskydd

Sverige var föregångare

Precis som med allemansrätten så har Sverige varit föregångare när det gäller att skydda strandmiljöerna. Strandskyddet kom redan på 1950-talet, och 1975 kom strandskyddet att gälla alla typer av stränder. Från början handlade strandskyddet enbart om att göra stränderna tillgängliga för människor, men på 1990-talet utökades syftet till att även gälla den biologiska mångfalden i strandmiljöerna.

Oroväckande uppluckring av strandskyddet

Men områdenas attraktivitet och ekonomiska värde gör att strandskyddet visar sig vara svårt att upprätthålla. Sedan 2009 har lagarna kring strandskyddet stegvis luckrats upp, och kommuner och länsstyrelser har fått ökade möjligheter att ge dispenser för bebyggelse. Varje år ges ungefär 7000 tillstånd att bygga vid stränder, och 35 procent av Sveriges stränder är idag bebyggda eller exploaterade på annat sätt.

Hårt kritiserad utredning

Under 2020 genomfördes en statlig utredning som föreslog ytterligare försämringar av strandskyddet. I betänkandet, som överlämnades till regeringen i december 2020, föreslås att det ska lättas på strandskyddet i kust- och skärgårdsområden, och man föreslår att låta kommunerna avsätta stora områden där strandskyddet helt eller delvis upphävs.

Utredningen har kritiserats hårt av myndigheter, forskare och miljöorganisationer. Kritiken går bland annat ut på att det saknas förslag som förstärker skyddet av särskilt känsliga och viktiga områden, vilket var ett av de särskilda uppdragen som utredningen tilldelades. Detta kan leda till att Sverige får stora problem att uppfylla internationella och EU-rättsliga åtaganden om biologisk mångfald och bevarande av livsmiljöer. Dessutom anses förslaget kraftigt försämra allmänhetens möjlighet att nyttja strandområden.

SOU 2020: 78Naturvårdsverket kritisk till strandskyddsutredningenÖstersjöcentrum om strandskyddsutredningenDebattartikel: Nytt förslag hotar tillgång till stränderDebatt: Strandskyddsutredningen saknar rätt kunskapNaturskyddsföreningen om strandskyddsutredningenForskare: Risk för fortsatt exploatering av kusten med nytt strandskyddsförslag

MER LÄSNING