Överföring av radionuklider i näringsväven i marina bentiska ekosystem

Radioaktiva ämnen från kärnkraftverkens avloppsvatten hamnar vanligen i havet efter olyckor, och påverkar ekosystemen på bottnarna. Plattfiskar utanför kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi i Japan har fortfarande höga halter av radioaktivitet sedan olyckan 2011. Kunskapen om hur dessa radionuklider transporteras och distribueras i näringskedjan och hur andra miljöfaktorer påverkar vad som händer är fortfarande relativt okänt.

I denna avhandling används en rad metoder för att identifiera olika sätt som antropogena radionuklider kan tas upp i och överföras i havens ekosystem. Tillsammans visar studierna att radionukliders upptag och överföring är specifika för art och radionuklid samt att det som händer även påverkas av miljöfaktorer som övergödning och syrebrist. Hänsyn bör därför tas till lokala bentiska ekosystem och aktuella miljöfaktorer vid planering och riskbedömning till exempel vid upprättande och drift av kärnkraftverk eller vid händelse av oavsiktliga kärnkraftsutsläpp.

Denna avhandling ger en insikt i metoder som kan användas för att både ta hänsyn till sådana ekologiska processer och samtidigt ge användbara resultat till riskbedömning och modellering av kärnkraftsrelaterade radionuklider i bentiska ekosystem.