Fortsatt arbete för levande vikar

Under 2020 genomfördes vetenskaplig provtagning i ett antal grunda vikar längs Svealandskusten. Syftet var att få en uppdaterad överblick över miljötillståndet generellt i grunda vikar i skärgårdsområden, samt att hitta ett antal lämpliga åtgärdsvikar till ett nytt åtgärdsprojekt.

Forskarna undersökte vattenkvalitet, fiskbestånd och bottenvegetation i totalt 25 vikar. Man såg tydliga positiva samband mellan mängd näring (totalfosfor), klorofyllhalt (mängd växtplankton) och hur grumligt vattnet var. Man såg även ett positivt samband mellan grumlighet och mängden fisk som bökar i botten (braxen och sutare), samt ett negativt samband mellan grumlighet och mängd bottenvegetation. Överlag var mängden årsyngel hög detta år och även mängden bottenvegetation var hög i jämförelse med erfarenheter från andra vikar i samma undersökningsområde tidigare år.