Bild
;
Tema: havsområden Tema: livsmiljöer Tema: exploatering Tema: vårt ansvar

Strandskyddet under lupp - igen

Strandskyddet som ska skydda Sveriges stränder från exploatering, har setts över igen. Regeringens utredare föreslår bland annat att det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden. Miljörörelsen är skeptisk, liksom många forskare.

Våra stränder är av stort intresse för både verksamheter och bebyggelse. Men samma områden är även viktiga rekreationsmiljöer samt hyser ofta en särskilt hög biologisk mångfald. För att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv, inrättades strandskyddet på 1950-talet. Sedan 1994 syftar det även till att skydda områdena på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden. Sverige är dock ett land med lång kust samt med många sjöar och vattendrag. Medan befolkningsmängden är relativt stor de södra delarna och vid de kustnära storstäderna, så är det glesare norrut och inåt landet. I ljuset av denna variation inom landet har därför regeringen gett i uppdrag att se över om det går att få till ett mer differentierat strandskydd som tar bättre hänsyn till de geografiska olikheter som finns. Denna utredning är nu klar.

Utredarens uppdrag var att bland annat identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna kan differentieras beroende på var i landet det gäller, föreslå åtgärder som ökar lokalt inflytande, föreslå de författningsändringar som krävs i dagens strandskyddsregler för ett differentierat skydd, utvärdera den nuvarande strandskyddslagstiftningen, vid behov föreslå ytterligare åtgärder samt beakta möjligheten till regelförenklingar.

I det stora hela så föreslår utredningen att strandskyddet bör stärkas i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på byggmark är stor. Detta samtidigt som det bör bli lättare att bygga strandnära på landsbygden.

Miljörörelsen är dock kritisk till förslaget. Företrädare för flera olika miljöorganisatorer anser att förslaget innebär en historisk försvagning av strandskyddet i Sverige. De menar att förslaget, om det går igenom, gör att många stränder blir bebyggda och oåtkomliga för allmänheten, samtidigt som växt- och djurlivet drabbas hårt.

Förslaget rimmar inte särskilt väl med flera av Sveriges miljökvalitetsmål samt friluftsmål, som för att kunna uppnås snarare kräver bättre skydd av strandnära områden än som finns idag. Det konstateras snarare att det över hela landet sker en fortsatt utbyggnad i strandnära områden. För att kunna bevara biologisk mångfald och förutsättningar för friluftsliv och därmed nå miljömålet, är det istället viktigt att nybyggnationen längs Sveriges stränder upphör.

MER LÄSNING