Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: vårt ansvar

Viktigt beslut om fartygsutsläpp dröjer

Det som var tänkt att bli en dödsstöt för fartygens användning av smutsiga, svavelhaltiga bränslen blev i stället ett incitament för sjöfarten att tvätta avgaserna med vatten innan de släpps ut i luften. Metoden med att använda så kallade skrubbrar för att spola ner utsläppen i vattnet har ökat lavinartat sedan reglerna för utsläpp till luften skärpts. Bra för luften, men verkligen dåligt för havet. Och regler för att komma till rätta med problemet dröjer.

Redan tidigare tillät Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) fartyg att använda så kallade skrubbrar för att tvätta sina avgaser innan de släpps ut i luften. När skärpta regler för svavelutsläpp infördes under 2020 ökade antalet fartyg med skrubbrar tiofalt.

Syftet med att skärpa reglerna var att få rederierna att övergå till renare bränslen med lägre svavelhalter. Men den typen av bränslen är dyra, och det visade sig mer ekonomiskt att i stället installera skrubbrar ombord på fartygen. Tvättvattnet som släpps ut från skrubbrarna är surt och innehåller näringsämnen som bidrar till övergödningen. Dessutom innehåller det en stor mängd kemikalier och metaller.

Forskare vid IVL, Chalmers och Norsk Polarinstitut har undersökt tvättvattnets effekt på ekosystemet, och har bland annat kunnat visa på stora effekter på djurplankton. Internationella havsforskningsrådet ICES har kommit med en rekommendation om att eldningsoljor snabbt ska fasas ut som bränsle. Under tiden bör utsläpp av tvättvatten förbjudas i särskilt känsliga områden.

IMO diskuterar frågan, men ett brett, internationellt beslut verkar dröja. Det är 175 medlemsstater som ska enas om eventuella förbud, och inte förrän 2023 väntas några nya regler kunna antas. I väntan på internationella regler kan Sverige ta ett eget beslut om förbud mot att släppa ut tvättvatten från skrubbrar i svenska vatten. Regeringen har gett Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på en svensk reglering. I juni 2022 ska detta förslag presenteras.

MER LÄSNING