Miljögifter i Östersjön – en expose

Mängden kemikalier i samhället har ökat lavinartat de senaste årtiondena. Många av dem har nått havet, vilket lett till skadliga effekter på växter och djur.

Från mitten på 1900-talet och till nu har mängden kemikalier i samhället fullkomligt exploderat. Många ämnen är giftiga, svårnedbrytbara och sprids till stora områden långt från utsläppskällan. De tas upp i organismer och anrikas i födoväven och kan orsaka stor skada på djur och människor.

De största problemen med miljögifter hittar vi i havet. Innanhavet Östersjön är extra känsligt eftersom vattenomsättningen är långsam och många organismer redan lever under salthaltsstress.