Oljeutsläpp

Svenska hav är känsliga för oljeutsläpp, och är dessutom utsatta för en hög risk på grund av intensiv fartygstrafik och många oljetransporter. Men även om stora utsläpp kan ha nog så dramatiska effekter, är den kontinuerliga påverkan av olika oljeprodukter och deras innehåll av giftiga kemikalier ett ännu allvarligare problem.

Har minskat

Kollisioner och förlisningar kan innebära betydande oljeutsläpp även utan att tankfartyg är inblandade, eftersom nästan alla större fartyg har med sig bunkerolja i stora mängder för det egna maskineriets behov. Bevakningsmyndigheterna registrerar även ett stort antal mer eller mindre avsiktliga utsläpp varje år. Trots ökad fartygstrafik har dock oljeutsläppen i våra hav glädjande nog minskat de senaste åren. Detta är troligtvis tack vare skärpta regler, ökad miljöövervakning och förbättrade möjligheter att ta hand om spillolja i hamnar.

En komplex produkt

Oljans livslängd och skadeverkningar i havsmiljön beror i stor utsträckning på oljans sammansättning. Såväl råolja som raffinerade oljeprodukter består av blandningar av olika kolväteföreningar med vitt skilda egenskaper. De lättaste komponenterna brukar skingras redan inom något dygn efter utsläpp. De tyngre och svårlösligare oljekomponenterna är ett allvarligare hot. Dessa hamnar förr eller senare på bottnarna, och oljeresterna kan finnas kvar i åratal. Merparten av oljan som finns i vattnet eller som hamnar på stränderna bryts dock i allmänhet ner eller finfördelas inom några månader.

Särskilt känsliga områden

Östersjön och Västerhavet är på många sätt särskilt känsliga för oljeutsläpp. Både temperaturen och vattenomsättningen är låga, haven är relativt grunda och ekosystemen, särskilt i Östersjön, är bräckliga och organismerna lever redan under stress på grund av den låga salthalten.

Sjöfåglar drabbas

Sjöfåglar drabbas hårt vid ett oljeutsläpp. Det räcker med små mängder av olja för att fåglarnas fjäderdräkt ska förlora sin vattenavvisande förmåga. I Östersjön, med sin intensiva fartygstrafik, övervintrar varje år uppåt tio miljoner sjöfåglar av ett trettiotal olika arter. Vintertid vistas mer än 90 procent av Nordeuropas hela bestånd av alfågel och svärta kring de stora fartygsstråken i öppna Östersjön.

Minska riskerna

För att försöka reducera riskerna för fartygsolyckor har förbättrad teknik för trafikövervakning till sjöss börjat införas på många håll i världen, och enkelriktade farleder har inrättats i en del trånga farvatten. Dessutom byggs numera alla större tankfartyg med dubbelskrov. Det minskar risken för utsläpp vid grundstötning och kollisioner. Man arbetar också med bättre system för att få fartygen att rengöra tankar och maskinutrymmen under kontrollerade förhållanden i hamnar istället för till havs.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING