Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: båtar och fartyg

Oljeutsläpp

Svenska hav är känsliga för oljeutsläpp och risken för utsläpp är hög på grund av intensiv fartygstrafik och många oljetransporter. Men även om stora utsläpp kan ha nog så dramatiska effekter, är den kontinuerliga påverkan av olika oljeprodukter och deras innehåll av giftiga kemikalier ett ännu allvarligare problem.

Minskade utsläpp

Kollisioner och förlisningar kan leda till stora oljeutsläpp även utan att tankfartyg är inblandade, eftersom nästan alla större fartyg har med sig bunkerolja i stora mängder för fartygets egna behov. Myndigheterna som bevakar sjötrafiken registrerar även ett stort antal mer eller mindre avsiktliga utsläpp varje år, exempelvis när fartyg rengör sina tankar. Fartygstrafiken och oljetransporterna i både Västerhavet och Östersjön har ökat de senaste åren, men trots den trafiken har oljeutsläppen minskat. Det beror troligen på skärpta regler, ökad kontroll och förbättrade möjligheter att ta hand om spillolja i hamnar.

En komplex produkt

Oljans livslängd och hur stor skada den kan orsaka i havet beror till stor del på oljans sammansättning. Både råolja och raffinerade oljeprodukter består av blandningar av olika kolväteföreningar med vitt skilda egenskaper. De lättaste komponenterna brukar lösas upp redan inom något dygn efter utsläpp. De tyngre och svårlösligare oljekomponenterna är ett allvarligare hot. Dessa hamnar förr eller senare på bottnarna, och oljeresterna kan finnas kvar i åratal. Merparten av oljan som finns i vattnet eller som hamnar på stränderna bryts dock i allmänhet ner eller finfördelas inom några månader.

Särskilt känsliga områden

Östersjön och Västerhavet är på många sätt särskilt känsliga för oljeutsläpp. Både temperaturen och vattenomsättningen är låg, haven är relativt grunda och ekosystemen, särskilt i Östersjön, är bräckliga och organismerna lever redan under stress här på grund av den låga salthalten.

Sjöfåglar drabbas

Sjöfåglar drabbas hårt vid ett oljeutsläpp. Det räcker med små mängder av olja för att fåglarnas fjäderdräkt ska förlora sin vattenavvisande förmåga. I Östersjön, med sin intensiva fartygstrafik, övervintrar varje år uppåt tio miljoner sjöfåglar av ett trettiotal olika arter. Vintertid vistas mer än 90 procent av Nordeuropas hela bestånd av alfågel och svärta kring de stora fartygsstråken i öppna Östersjön. Dessa bestånd riskerar förstås att drabbas av eventuella oljeutsläpp.

Minska riskerna

För att försöka reducera riskerna för fartygsolyckor har förbättrad teknik för trafikövervakning till sjöss börjat införas på många håll i världen, och enkelriktade farleder har inrättats i en del trånga farvatten. Dessutom byggs numera alla större tankfartyg med dubbelskrov. Det minskar risken för utsläpp vid grundstötning och kollisioner. Man arbetar också med bättre system för att få fartygen att rengöra tankar och maskinutrymmen under kontrollerade förhållanden i hamnar istället för ute till havs.

Läs mer om oljeutsläpp

SMHI: Seatrack web för pårning av oljeutsläpp
GPA: Global marine oil pollution gateway
HaV: Oljeutsläpp i marina miljöer
HaV: Vrak
Krisinformation: Beredskap för oljeutsläpp i Sverige
MSB – Oljeskadeskydd

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING