Naturbaserade skydd mot fartygsvågor i kustnära farleder

Sjötrafik har länge haft en stor betydelse för vårt samhälle och det har dessutom relativt låga klimatutsläpp och transportkostnader. Tyvärr medför sjötrafik även negativ påverkan på vår miljö, till exempel svallvågor. Om vågorna är tillräckligt stora och frekventa kan de orsaka erosion av stränder. Traditionella erosionsskydd ersätts allt mer av naturbaserade lösningar. I denna avhandling undersöks dels effektiviteten av naturbaserade erosionsskydd i farleder samt metoder för att beräkna fartygsvågor.

Experimentella undersökningar gjordes i Furusundsleden i Stockholms skärgård. Experimenten visade att en stenrevel som löpte parallellt med stranden, i kombination med vegetation innanför, framgångsrikt förhindrade erosion. Utöver fältexperimenten innefattar avhandlingen även en ny matematisk modell för att identifiera platser där fartygstrafik kan ge upphov till erosion längs en farled. Modellen är i första hand tänkt att fungera som ett stöd inför beslut om åtgärder i en farled. Det kan vara åtgärder som till exempel att begränsa hastigheten eller identifiera lokaler där behov av erosionsskydd behöver utredas ytterligare.