Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: båtar och fartyg

Även svenska redare vill förbjuda skrubbrar

I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppmanar flera stora svenska redare och forskare regeringen att skyndsamt förbjuda utsläpp av miljöfarligt tvättvatten från skrubbrar i svenska vatten.

När Internationella sjöfarts­organisationens (IMO:s) nya svaveldirektiv trädde i kraft var det många som jublade. Syftet var att fartygs­trafiken skulle övergå till renare bränslen för att minska utsläppen till luften.

Mindre seriösa redare valde dock ett billigare alternativ. De installerade skrubbrar som tvättar avgaserna så att merparten av alla farliga ämnen och partiklar spolas ut i havet i stället för att gå ut i luften.

Forskarna har varnat för utvecklingen i flera år, myndigheterna likaså, och nu sällar sig alltså flera seriösa redare till kören; Regeringen bör agera på flera fronter för att få bort skrubberutsläppen.

En nationell reglering går att införa eftersom utsläppen försämrar vatten­kvaliteten så att vatten­direktivets och havsmiljö­direktivets bestämmelser äventyras.

Ett förbud skulle också skicka en signal till rederier att avveckla denna miljö­skadliga teknik och investera i långsiktigt hållbara lösningar.

MER LÄSNING