Bild
;
Tema: båtar och fartyg

Sjöfartens påverkan på havet

Sjöfart är det mest effektiva sättet att transportera stora mängder varor. Men samtidigt bidrar sjöfarten till en rad olika typer av påverkan på havsmiljön, så som utsläpp av giftigt avfall, oljespill, buller och spridning av främmande arter.

Den internationella sjöfarten ökar snabbt, vilket också gör att utsläpp av växthusgaser ökar. De utsläpp i luften som sjöfarten bidrar till är till exempel svaveloxider, kväveoxider och koldioxid. Sjötransporterna innebär också risk för vattenföroreningar genom den last de fraktar, det avfall som uppstår ombord och vid bunkring av skadliga produkter, till exempel olja.

Regler mot luftföroreningar drabbar havet

I januari 2020 sänktes gränsen drastiskt för hur mycket svavel den globala sjöfarten får släppa ut i luften. Det var den internationella sjöfartsorganisationen IMO som skärpte reglerna från max 3,5 till 0,5 procent tillåten svavelhalt i bränslet. I stället för att gå över till lågsvavlig bunkerolja, som är betydligt dyrare, eller alternativa bränslen, har många rederier valt att installera så kallade skrubbrar på sina fartyg.

En skrubber används för att rena fartygsavgaserna genom att tvätta dem i en fin spray av havsvatten. Utsläppet av försurande svaveloxider till atmosfären minskar, men själva tvättvattnet, som innehåller en rad föroreningar såsom tungmetaller och organiska miljögifter, släpps oftast ut i havet och leder till en kraftig försurning av havsvattnet.

Forskare och myndigheter, och även seriösa redare, vill att regeringen ska förbjuda utsläpp av miljöfarligt tvättvatten från skrubbrar i svenska vatten.

Renare luft gav giftigare hav

Flock med knipor (Bucephala clangula), småskrak (Mergus serratus) och viggar (Aythya fuligula). Fåglarna samlas vintertid söder om Torö stenstrand för att äta bottendjur på ett grundområde strax utanför stranden. En viktig farled till och från Södertälje och till Mälaren ligger i bakgrunden och ett handelsfartyg passerar på väg ut mot öppet hav.

Främmande arter sprids över haven

Fartyg sprider främmande arter genom påväxt som bildas på fartygsskroven, så kallad biofouling, eller via barlastvattnet.

När ett fartyg inte är fullastat pumpas havsvatten, så kallat barlastvatten, ombord i särskilda tankar för att stabilisera fartyget och få det att ligga tillräckligt djupt i vattnet. Men med barlastvattnet följer olika levande organismer som sprids runt om i världen och kan orsaka problem för miljön när de släpps ut på nya platser.

Transportstyrelsen om spridning av främmande organismer med fartyg

Undervattensbuller stör livet i havet

Det finns utöver föroreningar och spridningen av främmande arter även en rad indirekta negativa effekter orsakade av sjöfarten, som muddring, undervattensbuller och svall från fartyg som leder till erosion och uppgrumling i skyddade vikar.

Nyhet på havet.nu: Undervattensbuller drabbar hela ekosystem i havenÖstersjön.fi: Undervattensbuller - ett problem vi inte vet tillräckligt om

Mål i konflikt

Sveriges transportpolitiska mål siktar på att flytta över mycket av den tunga godstransporten från väg och järnväg till sjöfart. Men havsmiljön runt Sveriges är redan hårt belastad och för att nå god miljöstatus i våra havsområden behöver den totala belastningen på den marina miljön minska, inte öka.

För att minska sjöfartens negativa effekter krävs en rad åtgärder, exempelvis att undvika sjöfart inom miljömässigt känsliga havsområden och att ställa hårdare krav på de enskilda fartygens miljörutiner och det bränsle de använder.

Havsmiljöinstitutets sjöfartsgruppHavs- och vattenmyndigheten om sjöfart

Källor:

Texten är skriven av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING