Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: båtar och fartyg

Båtbottenfärger - en fara för miljön

De flesta båtägare har problem med påväxt av havstulpaner, alger och musslor. Under många år målades båtarna med båtbottenfärger som innehöll olika gifter, bland annat organiska tennföreningar (TBT). Problemet var att inte bara påväxten förgiftas, utan även övrigt liv i vattnet. Idag är de organiska tennföreningarna förbjudna, men återfinns ändå i sediment och organismer.

Dags att hitta alternativ

Båtbottenfärger kan innehålla en mängd olika gifter, förutom tributyltenn (TBT), även koppar, irgarol, isotiazolin och zinkpyrition. De är mycket giftiga för livet i vattnet och kan också vara hälsoskadliga.

TBT är numera helt förbjudet, men finns trots det i höga halter även i naturhamnar. Koppar hittas i så höga halter att de stör fiskens fortplantning och hämmar tillväxten av tång, alger och musslor.

Kemikalieinspektionen reglerar vilka båtbottenfärger som får säljas. Det är olika regler på väst- och ostkusten eftersom salt vatten ger mer påväxt på båtar. Reglerna för båtbottenfärger har skärpts allt mer och målsättningen är att de giftiga ämnena i framtiden ska fasas ut.

Allt fler alternativ till båtbottenfärg som innehåller biocider har därför börjat dyka upp. Nya typer av färger tas fram, fler använder båttvättar och forskning och utveckling kring nya typer av lösningar sker, till exempel skrovdukar.

Effektivt men giftigt

Organiska tennföreningar, som tributyltenn, TBT, är ämnen som har använts i båtbottenfärger sedan 1960-talet. De är mycket effektiva mot havstulpaner, musslor och alger som annars gärna sätter sig fast på båtskroven. Tyvärr är de också mycket giftiga för många andra organismer i havet, särskilt snäckor och musslor. Tennföreningarna frigörs långsamt från skroven till vattnet, binds till partiklar i vattnet och hamnar så småningom i bottensedimenten där snäckorna lever.

Det har visat sig att de organiska tennföreningarna är skadliga i så låga halter att det knappt går att mäta. Redan i koncentrationer på något enda miljarddels gram per liter kan ämnet medföra att vissa snäckor av honkön börjar utveckla hanliga könsorgan. Orsaken är att tennföreningen påverkar snäckornas omvandling och utsöndring av könshormonet testosteron, vilket gör att de får ett överskott av detta hormon.

Återfinns trots förbud

De organiska tennföreningarna förekommer längs hela svenska kusten, och ofta i mycket höga halter i marinor och hamnar. Handelsfartyg som är registrerade inom EU får sedan 2003 inte längre målas med färger som innehåller TBT och sedan 2007 omfattas även fartyg registrerade utanför EU, äldre färglager får heller inte läcka till miljön. I Sverige förbjöds försäljning av TBT-haltiga färger avsedda för fritidsbåtar år 1989 och från och med 1993 var det förbjudet att måla båtar med dessa färger.

Trots ett snart 30-årigt förbud tyder höga mätvärden i småbåtshamnar på att färgerna fortfarande har en påverkan på miljön. Höga halter hittas ofta i sedimenten – möjligtvis kan dessa föroreningar komma från gammal, avskrapad färg. Studier har även visat att det förekommer båtar med gamla underliggande färglager som innehåller organiska tennföreningar.

Idag har flera småbåtshamnar infört förbud mot giftiga båtbottenfärger. Båtskrov som tidigare målats med TBT-haltiga färger måste skrapas rena, färgresterna samlas upp och giftfri färg eller andra alternativ användas, till exempel färger som innehåller silikon, eller till och med inte måla alls utan istället tvätta skrovet ofta.

Läs mer om båtbottenfärger

Dags för sjösättning - har du kollat din båtbottenfärg?Kemikalieinspektionen om båtbottenfärger och antifoulingprodukter - Här kan du läsa mer om båtbottenfärger och om de verksamma ämnena i dem. Här finns också bra faktablad att ladda hem. Hårdare krav mot giftiga båtbottnar – båtägare tvingas till dyr sanering

MER LÄSNING