Båtbottenfärger - en fara för miljön

De flesta båtägare har problem med påväxt av havstulpaner, alger och musslor. Under många år målades båtarna med båtbottenfärger som innehöll olika gifter, bland annat organiska tennföreningar. Problemet var att inte bara påväxten förgiftas, utan även övrigt liv i vattnet. Idag är de organiska tennföreningarna förbjudna, men återfinns ändå i sediment och organismer.

Dags att hitta alternativ

Båtbottenfärger kan innehålla en mängd olika gifter som tributyltenn (TBT), koppar, irgarol, isotiazolin och zinkpyrition. De är mycket giftiga för livet i vattnet och kan också vara hälsoskadliga.

TBT är numera helt förbjudet, men finns trots det i höga halter även i naturhamnar. Koppar hittas i så höga halter att de stör fiskens fortplantning och hämmar tillväxten av tång, alger och musslor.

Kemikalieinspektionen reglerar vilka båtbottenfärger som får säljas. Det är olika regler på väst- och ostkusten eftersom salt vatten ger mer påväxt på båtar. Reglerna för båtbottenfärger har skärpts allt mer och de giftiga ämnena kommer i framtiden att fasas ut.

Allt fler alternativ till båtbottenfärg har därför börjat dyka upp. Nya typer av färger tas fram, fler använder båttvättar och forskning och utveckling sker kring nya typer av lösningar.

Effektivt men giftigt

Organiska tennföreningar, som tributyltenn, TBT, är ämnen som har använts i båtbottenfärger sedan 60-talet. De är mycket effektiva mot havstulpaner och andra organismer som kan sätta sig fast på båtskroven. Tyvärr är de också mycket giftiga för många andra organismer i havet, särskilt snäckor och musslor.

Det har visat sig att de organiska tennföreningarna är skadliga i så låga halter att det knappt går att mäta. Redan i koncentrationer på något enda miljarddels gram per liter kan ämnet medföra att vissa snäckor av honkön börjar utveckla hanliga könsorgan.

Orsaken är att tennföreningen hämmar snäckornas omvandling och utsöndring av könshormonet testosteron. Från en jolle som målats med färg innehållande tennföreningar kan tio miljoner kubikmeter vatten få en sådan gifthalt att de känsliga snäckorna skadas. Från ett stort fartyg kan en lika stor mängd gift läcka ut inom en timme! Tennföreningarna frigörs långsamt från skroven till vattnet, binds till partiklar i vattnet och hamnar så småningom i bottensedimenten.

Återfinns trots förbud

De organiska tennföreningarna förekommer längs hela vår kust, och i vissa områden i mycket höga halter. I Sverige förbjöds användning av TBT-haltiga färger på småbåtar år 1989. För kommersiella fartyg och skepp registrerade inom EU är nymålning med färger innehållande dessa ämnen förbjuden sedan 2003. Trots förbudet mot dessa ämnen tyder de höga mätvärdena i småbåtshamnar på att färgerna fortfarande används. Möjligtvis kan föroreningar komma från gammal, avskrapad färg.

MER LÄSNING