Characterising turbulent ship wakes from an environmental impact perspective

Syftet med denna avhandling är att bättre förstå turbulensen från fartyg utifrån dess miljöpåverkan. Resultaten belyser vikten av att inkludera fartygsinducerad turbulens i marin miljöförvaltning, speciellt kustnära där trafiken är som mest intensiv.

Världens hav, och speciellt kustnära områden, trafikeras av fartyg som påverkar den marina miljön på olika sätt. Av dessa olika typer av påverkan, så har tillförseln av energi i form av turbulens från fartyg studerats minst.

Syftet med denna avhandling är att bättre förstå turbulensen utifrån miljöpåverkan. Detta gäller intensiteten, utveckling i tid och rum, genom en kombination av in situ och ex situ observationer, och beräkningsströmningsdynamisk modellering av fartyg i verklig skala.

Resultaten belyser vikten av att inkludera fartygsinducerad turbulens i marin miljöförvaltning.