Mikrobiella samhällen – indikatorer på miljöförändringar i marina ekosystem

Klimatförändringarna leder till ökade mängder terrestert organiskt material i kustvattnen. I avhandlingen har Li Zhao undersökt potentialen i att använda mikrobiella samhällen som indikator på förändringar i marina ekosystem.

Växtplankton är primärproducenter, och reagerar snabbt på förändringar i miljön. De anses därför vara goda indikatorer på statusen i havsmiljön, och studeras inom miljöövervakningen världen över.

Heterotrofa bakterier har även de en viktig roll i ekosystemet, eftersom de transformerar löst organiskt material till levande materia och är viktiga för de biogeokemiska cyclerna. De heterotrofa bakterierna har kommit att spela en huvudroll i nordliga kustområden, eftersom det lösta organiska materialet ökar i dessa områden som en effekt av klimatförändringarna.

Avhandlingens resultat bygger på avancerade DNA-analyser som genomförts på såväl växtplankton som bakterier. Slutsatsen blir att det finns en stor potential i att använda sig av DNA-analyser inom såväl forskning som miljöövervakning. Metoden har också utvecklats enormt de senaste åren. Tidigare isolerades enskilda arter för att analyseras. Idag kan hela samhällen analyseras både vad gäller taxonomi och funktion. Det ger också kunskap om den enorma diversitet som finns i de marina ekosystemen.