Bild
;
Tema: så mår haven Tema: övergödning Tema: klimat

Minskning av näringsämnen avgör Östersjöns öde

En omfattande översikt av klimatförändringens effekter på Östersjön pekar särskilt på vikten av mänsklig handling.

Det kommer vara människans handlingar som avgör Östersjöns öde, det visar en översikt av klimatförändringens effekter på Östersjön. Studien pekar särskilt på vikten av att aktivt minska utsläpp av näringsämnen för att förbättra tillståndet i innanhavet. Temperatur, isförhållanden, syrehalt och hela Östersjöns ekosystem kommer att förändras i takt med att klimatförändringen fortskrider. Det är slutsatsen när data och vetenskaplig litteratur över sambandet mellan Östersjön och klimatförändringen under åren 2010 och 2021 har sammanställts. En forskargrupp med 120 forskare från Östersjöländerna deltog i arbetet med de olika artiklarna och har utifrån dessa utarbetat en klimatmodell över vad som sannolikt kommer att ske i Östersjön i framtiden.

Ond cirkel
Man förutspår att klimatförändringen kommer att öka mängden näringsämnen som rinner ut från land. När temperaturen också stiger blir nedbrytningen av dött organiskt material som orsakas av mikrober kraftigare, och kan öka syrebristen på många ställen, både på djupa bottnar och i skärgården. När det sker frigörs i sin tur fosfor från bottensedimentet, vilket driver på övergödningen i en ond cirkel.

Våra handlingar avgör
Östersjön är som en miniatyrmodell av världshaven. Resultaten av sammanställningen ger därför värdefull information om hur vi kan lindra och anpassa oss till effekterna av klimatförändringen på haven i framtiden. Forskarna menar också att vi har en chans att påverka tillståndet för Östersjön till det bättre, om vi står fast vid och genomför Östersjöns skyddskommission HELCOM:s åtgärdsprogram och minskar utsläppen av näringsämnen. Då förutspås tillståndet i Östersjön att förbättras avsevärt före år 2100.

MER LÄSNING