Att hantera miljöförändringar

En nyligen publicerad doktorsavhandling visar att Östersjöns vitmärlor – nyckelarter i havet – mår bra av att äta cyanobakterier. Detta är en god nyhet eftersom cyanobakterierna väntas öka och sprida sig norrut med de pågående klimatförändringarna. Avhandlingen kunde också visa att miljögifter som väntat överlag påverkar vitmärlorna negativt, och att de som lever i Bottenhavet verkar vara särskilt känsliga för miljögifter.

Hur individer och populationer svarar mot förändrade livsmiljöer är en viktig fråga inom både ekologi och evolution. Östersjön har genomgått stora förändringar de senaste decennierna och bottenfaunan är särskilt exponerad för förändrad födotillgång på grund av klimatförändringar samt för kemiska föroreningar som ansamlats i sedimentet.

Målet med denna avhandling var att tillämpa det ekologiska nischkonceptet för att förstå hur vitmärlor, nyckelarter i Östersjöns ekosystem reagerar på dessa förändringar i födobasen samt förorenade sediment. En arts födonisch påverkas av en rad miljöfaktorer. Individer inom samma art är dock inte identiska, de har olika tolerans mot stressfaktorer (t.ex näringsbrist och giftiga ämnen) och kan ha olika reproduktionsframgång. Det innebär att individer är utsatta för olika evolutionära selektionstryck och att populationer inom samma art kan ha utvecklat olika födonischer beroende på livsmiljön.