Bild
Bild: Sara Söderström
;
Tema: havsområden Tema: havsforskning Tema: miljöövervakning

Marina skyddade områden bör följas upp

Marint områdesskydd ska bevara marina djur- och växtarter och skydda deras livsmiljöer. Sveriges senaste rapportering till EU visar att utvecklingen för flera av våra marina naturtyper är fortsatt negativ. SLU Artdatabanken har publicerat en rapport med förslag till uppföljning för Sveriges marina skyddade områden.

Det var 2019 som Havs- och vattenmyndigheten gav SLU Artdatabanken i uppdrag att ta fram ett förslag på system för uppföljning i marina skyddade områden, detta för att kunna följa upp uppsatta bevarandemål och faktiska effekter av marina områdesskydd. I uppdraget ingick bland annat att sammanställa naturtyper och arter och undersöka bevarade- och skötselplaner för de skyddade områdena.

Syftet med marina områdesskydd är att bevara marina djur- och växtarter och att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Uppföljning av skyddade områden finns till för att visa hur bra detta syfte uppfylls.

I havsmiljödirektivet slås fast att skyddade områden ska bidra till att uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i havsmiljön. I dagsläget är det dock oklart hur mycket de marina skyddade områdena faktiskt bidrar till att förbättra miljöstatus och bevarandestatus i havsmiljön. En analys av Stockholms universitet visar exempelvis att yrkesfiske, sjöfart, muddring och byggnationer förekommer i över 80 procent av alla svenska marina Natura 2000-områden.

MER LÄSNING