Ekologi och bevarande av Östersjöns tumlare

Östersjötumlaren (Phocoena phocoena) är listad av IUCN som akut hotad, men bevarandeåtgärder har saknats i årtionden, delvis på grund av begränsad kunskap om viktiga ekologiska parametrar som utbredningsområde och antal djur i populationen.

Denna avhandling bidrar med en del av den information som behövs för att kunna vidta effektiva bevarandeåtgärder. Den säsongsmässiga utbredningen av tumlare i studieområdet i Östersjön modelleras baserat på två års data insamlade med passiv akustik. Utsjöbankarna söder om Gotland i Egentliga Östersjön är under sommaren och hösten ett av de viktigaste reproduktionsområdena för Östersjötumlaren. En förvaltningsgräns identifieras för populationen som en linje löpande från Jarosławiec på den polska kusten till inre Hanöbukten på svenska kusten. Antalet djur öster om denna gräns beräknas till ca 500 individer, vilket bekräftar populationens rödliststatus och understryker behovet av omedelbara åtgärder för dess överlevnad.

Bevarandepolitiken när det gäller Östersjötumlaren och andra tumlarpopulationer i EU:s vatten diskuteras, och den senaste utvecklingen på området beskrivs, inkluderande de vetenskapliga råd som utgavs av Internationella Havsforskningsrådet, ICES, år 2020 kring åtgärder för att minska bifångst av tumlare i Egentliga Östersjön. Det noteras att det juridiska ramverket för bevarande mestadels finns på plats, men att faktiska åtgärder ändå saknas. Anledningen till det bristande skyddet kan bero på låg motivation hos beslutsfattare, vilket i sin tur kan grundas på svåra politiska prioriteringar i kombination med den låga allmänna medvetenheten i Europa kring tumlare som art. Förslag läggs fram på lämpliga åtgärder.

En teknisk lösning för att minska bifångster av tumlare är så kallade pingers som placeras på fiskenät och avger ljud för att uppmärksamma tumlare på närvaro av nät. I Östersjön har man sett tecken på att sälar använder ljudet från pingers för att hitta fiskenät och ta lätt åtkomlig fisk ur näten, och detta har medfört att fiskare varit tveksamma. Här demonstreras att högfrekventa pingers inte orsakar en ökning av sälskador på fångst i fiskenät och att denna typ av pinger kan vara en möjlig lösning för att minska bifångster av tumlare i Egentliga Östersjön.