Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskbedömt drygt 1000 främmande arter av växter, svampar och djur.

Resultatet visar att hälften av de genomgångna arterna nu eller på sikt kan åstadkomma ekologiska effekter på svensk natur. På listan samlas både arter som redan etablerat sig i våra hav och så kallade ”dörrknackare” – arter som med stor sannolikhet kommer att bli invasiva i framtiden.