Storleksberoende artinteraktioner, utbredning och dödlighet hos lax: effekter på individer och populationer

Vad och var en lax äter till havs i Östersjön styrs till stor del av dess kroppsstorlek och av vilken älv den kommer ifrån. Eftersom olika stora laxar från olika älvar befinner sig i olika områden i Östersjön kommer de att uppleva olika livsmiljöer. Denna skillnad i livsmiljö till havs påverkar laxens tillväxt och kroppskondition. Laxens tillväxt till havs, tillsammans med överlevnad, påverkar i sin tur hur mycket lax olika älvar kan producera.

Avhandlingens resultat bidrar till en ökad förståelse om varför lax från svenska älvar kan svara olika på förändringar i miljön till havs. Avhandlingen visar även att kunskap gällande diet och konkurrens om föda till havs hos laxfiskar och andra fiskarter som simmar mellan älv och hav är viktigt att ta hänsyn till vid förvaltning eftersom det styr hur fisk påverkas av förändringar i födotillgång samt av hur mycket vi fiskar.