Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Fiskefria områden - hur då?

Det är viktigt att utforma fiskefria områden så att de får maximal effekt vad gäller skydd av fiskbestånd. Utifrån en utvärdering av fem fiskfria områden i Sverige har forskarna formulerat fyra råd för hur dessa områden ska utformas.

Ett alltför intensivt fiske är en av de största negativa faktorerna för havsmiljön. EU:s medlemsländer har kommit överens om att 30 procent av Europas havsområden ska skyddas till 2030. En tredjedel av dessa områden ska vara strikt skyddade, vilket innebär att fiske ska vara helt förbjudet eller kraftigt begränsat.

Mellan 2009 och 2011 infördes i Sverige fem fiskefria områden utanför de redan etablerade marina skyddade områdena. Målet var att undersöka om fiskefredning är ett bra verktyg för att få svaga fiskbestånd att växa sig starkare. En utvärdering av områdena visar att skyddet ökade antalet och storleken på de fiskar och kräftdjur som innan fredningen var målarter för fisket. Särskilt effektivt var skyddet för de arter som lever stationärt, det vill säga inte rör sig över stora områden.

Utifrån resultaten av utvärderingen har forskarna utformat några regler för att den positiva effekten ska maximeras:

  1. Inför betydligt fler fiskefria områden. Rätt utformade är fiskefria områden ett bra verktyg för att skydda och återuppbygga fisk- och kräftdjursbestånd. De ger också positiva effekter på ekosystemen.

  2. Inför i första hand fiskefredning som gäller hela året. Det ger bättre effekter än lektidsfredningar.

  3. Inkludera de mest fiskade områdena i fiskefredningen och utforma helst områdena så att de omfattar alla livsstadier för de fiskarter som som ska skyddas. Om beståndet är kraftigt reducerat eller om det fiskefria området är för litet behöver fredningen kombineras med åtgärder utanför området för att vara effektivt.

  4. Om det behövs, skydda fiskbestånden mot predation. Om det finns mycket säl och skarv i det skyddade området, och om de kraftigt påverkar fiskbestånden kan fredningen behöva kompletteras med åtgärder för att skydda fisken från djurpredation.

MER LÄSNING