Östersjöns biologiska mångfald

Förlusten av biologisk mångfald räknas som ett av de största nuvarande globala hoten mot mänskligheten. Återställda och ordentligt skyddade marina ekosystem kan medföra betydande hälsomässiga, samhälleliga och ekonomiska fördelar. HELCOM:s vision för biologisk mångfald är en frisk Östersjömiljö med olika biologiska komponenter som fungerar i balans, vilket resulterar i god ekologisk status. Rapporten beskriver statusen för den biologiska mångfalden i Östersjön ur en rad olika synvinklar.