Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård

Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård kommer inte att nås till 2020. Den bedömningen gör Hav- och vattenmyndigheten som ansvarar för uppföljningen av de kvalitetsmålen. Havsmiljön är negativt påverkad av olika belastningar, konstaterar myndigheten. Även om tillförseln av näringsämnen visar en nedåtgående trend är stora delar av havsområdena övergödda, förekomsten av farliga ämnen är ett problem även om halterna av vissa ämnen minskar och flera fiskbestånd har ett högre fisketryck än vad som är långsiktigt hållbart. Marint skräp, främmande arter, samt att känsliga livsmiljöer och kulturmiljöer förstörs är andra problem.