Living Planet Report 2018

WWFs Living Planet Report 2018 har granskar tillståndet på planeten och visar att bestånden av ryggradsdjur har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjededelar av världens bestånd av reptiler, fiskar, fåglar, kräldjur och däggdjur att vara borta redan till 2020.

De största hoten är förlust av livsmiljöer och överexploatering. Jakt, överfiske och skogsavverkning hotar tre av fyra rödlistade arter. Enbart jordbrukets utbredning hotar över 60 procent av arterna. Flera av hoten samverkar och påverkar arter under olika delar av livet och på olika platser inom utbredningsområdet.