Bild
;
Tema: så mår haven Tema: biologisk mångfald Tema: vårt ansvar

Övergödning och fiske hot mot havets arter

I Östersjön är det övergödningen och i Västerhavet fisket, som är de viktigaste orsakerna till att arter är hotade. Det visar SLU Artdatabankens nypublicerade rödlista. På listan finns totalt 470 arter som är starkt knutna till havets livsmiljöer.

Vart femte år presenterar Artadatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet den svenska rödlistan, som klassar risken för att olika arter kommer att dö ut i Sverige. Arterna bedöms efter olika kriterier till exempel om de minskar kraftig eller har en begränsad utbedning. En vanlig art kan alltså bli rödlistad (trots att man tycker att man ser den överallt som t.ex fiskmås) på grund av att populationen minskat kraftigt.

Av de marina arter som 2020 finns med på listan bedöms 173 vara hotade. 20 arter klassas som akut hotade, bland dem östersjötumlaren, pigghajen och ögonkorallen.

Bland de arter för vilka läget försämrats de senaste fem åren finns urtidsfisken havsnejonöga, ålgräset och fler arter märlkräftor. Även många havslevande fåglar har det tufft och bland annat strandskata, fiskmås, havstrut och kricka har nu satts upp på rödlistan.

Men det finns också ljuspunkter. Situationen för utter och havsörn har till exempel förbättrats tack vare minskade utsläpp av miljögifter, och de båda fiskarterna sjurygg och mindre kungsfisk är inte längre rödlistade.

Majoriteten av arterna på rödlistan återfinns i de mer marina livsmiljöerna i Västerhavet. Helt naturligt eftersom det totala antalet arter i Västerhavet är större än i Östersjön. Av de hot som identifierats i Västerhavet är fiske en bidragande orsak till att nästan 140 marina arter är rödlistade, varav de flesta påverkas av fiske med bottentrål.

I Östersjön, som är ett av världens mest förorenade och påverkade hav, är övergödning, fiske och olika typer av fysisk påverkan som exploatering och buller från båtar de viktigaste orsakerna till att arter är hotade.

Artdatabankens experter konstaterar också att vi vet mycket mindre om livsmiljöerna i havet än om miljöerna på land. Av de rödlistade arterna i havet är mer än hälften placerade i kategorin kunskapsbrist, vilket innebär att de egentligen skulle kunna hamna i vilken kategori som helst; från akut hotad till nära hotad.

MER LÄSNING