Bild
;
Tema: vårt ansvar

Svenskt havsmiljöarbete

Vad som händer med våra hav berör alla. Olika EU-direktiv, nationella lagar och miljöpolitik ger ramar för förvaltning av våra vatten. Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för att de nationella och internationella lagarna som rör våra vatten följs.

Havs- och vattenmyndigheten om lagstiftning, direktiv och förordningar
Havs- och vattenmyndigheten om miljömålsarbetet

Havsplanering

Havsplanering är ett viktigt verktyg för havens långsiktiga förvaltning och utveckling. Den behövs för att länka samman all planering och förvaltning som rör våra havsområden. Planeringen innebär att nyttjande, utveckling och bevarande vägs mot varandra. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till tre havsplaner - en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet.

I planeringen behöver staten samsas med kommunerna som ansvarar för området som sträcker sig en nautisk mil (ca 1,8 kilometer) från strandkanten. Därefter följer ytterligare 11 nautiska mil (ca 2 mil) där staten och kommunen samsas om planeringen. Utanför det området är havsplaneringen helt och hållet statens ansvar.

Havs- och vattenmyndigheten om havsplanering

Sveriges miljömål

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, fjorton etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret, och på Miljömålsportalen presenteras det gemensamma arbetet med målen. Fem av miljökvalitetsmålen berör havsmiljön.

Miljömålsportalen
Naturvårdsverket om Sveriges miljömål
Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård
Miljömålet Giftfri miljö
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan
Miljömålet Ingen övergödning
Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv
Regeringskansliet om delbetänkande miljömålsberedningen: Havet och människan

Skydd av områden och arter

Det finns flera olika typer av skyddade områden. Ett samlingsnamn för de marina skyddade områdena är MPA:s (Marine Protected Areas). Det är ett något diffust begrepp som avser områden som har någon form av juridiskt skydd och som har avsatts i syfte att skydda den marina miljön, exempelvis naturreservat, nationalparker eller Natura 2000-områden.

Naturvårdsverket om olika typer av skydd av vår natur
Havs- och vattenmyndigheten om skyddade områden
WWF om skyddade havsområden
Marine Protected Areas, MPA
Baltic Sea Protected Areas BSPA

Marina reservat i Sverige

Naturreservat skyddar livsmiljöer och arter. I de marina naturreservaten finns skyddsbestämmelser som gäller specifikt för havets ekosystem. I Sverige finns en marin nationalpark, i Kosterhavet, och 100 marina naturreservat.

Havs- och vattenmyndigheten om marina naturreservat
Kosterhavets nationalpark

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING