Bild
Tema: vårt ansvar

Svenskt havsmiljöarbete

Vad som händer med våra hav berör alla. Olika EU-direktiv, nationella lagar och miljöpolitik ger ramar för förvaltning av våra vatten. Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för att de nationella och internationella lagarna som rör våra vatten följs.

Havsplanering

Havsplanering är ett viktigt verktyg för havens långsiktiga förvaltning och utveckling. Den behövs för att länka samman all planering och förvaltning som rör våra havsområden. Planeringen innebär att nyttjande, utveckling och bevarande vägs mot varandra.
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till tre havsplaner - en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet – och lämnade i slutet av 2019 över dessa till regeringen för beslut.

I planeringen behöver staten samsas med kommunerna som ansvarar för området som sträcker sig en nautisk mil (ca 1,8 kilometer) från strandkanten. Därefter följer ytterligare 11 nautiska mil (ca 2 mil) där staten och kommunen samsas om planeringen. Utanför det området är havsplaneringen helt och hållet statens ansvar.

Sveriges miljömål

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, fjorton etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret, och på Miljömålsportalen presenteras det gemensamma arbetet med målen.
Fem av miljökvalitetsmålen berör havsmiljön.

Skydd av områden och arter

Det finns flera olika typer av skyddade områden. Ett samlingsnamn för dessa områden är MPA:s (Marine Protected Areas). Det är ett något diffust begrepp som avser områden som har någon form av juridiskt skydd och som har avsatts i syfte att skydda den marina miljön, exempelvis naturreservat, nationalparker eller Natura 2000-områden.

Marina reservat i Sverige

Naturreservat skyddar livsmiljöer och arter. I de marina naturreservaten finns skyddsbestämmelser som gäller specifikt för havets ekosystem. I Sverige finns år 2021 en nationalpark, Kosterhavets, och 100 marina naturreservat.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING