Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: exploatering Tema: vårt ansvar

Vindkraft – ett hot mot marina ekosystem?

Delade meningar råder i Forskarsverige om vad den storskaliga utbyggnaden av havsbaserad vindkraft kommer innebära för ekosystem längs Sveriges kuster.

Havsbaserad vindkraft planeras bli Sveriges främsta energikälla. Detta innebär att man behöver bygga vindkraftverk på många ställen med grunt vatten i Östersjön, Bottniska viken och Västerhavet. Forskare från Nordisk Energiforskning (NEF) varnar nu för att detta kommer att skrämma bort tumlare och vara ett hot mot rovfåglar och fladdermöss, medan andra menar att det inte finns något som tyder på att havsbaserad vindkraft generellt sett är dåligt för marint liv.

Havsfåglar påverkas olika
En ny studie visar att vindkraftparker till havs attraherar rovfåglar, särskilt vid svårare väderförhållanden. Forskarna tror att trötta rovfåglar kan uppfatta vindparker som öar där de kan söka uppvindar för att underlätta flygningen. Istället sker en dödlig kollision med vindkraftverkets rotorblad. Men påverkan på fågellivet kan också ske genom att vissa havsfågelarter tvärtom skräms bort av vindparkerna och därmed går miste om områden där de annars skulle ha sökt mat, häckat eller övervintrat. Detta kallas barriäreffekt eller habitatförlust och kan många gånger vara ett större problem än kollisionsrisken.

Delade meningar
Det finns dock en intressekonflikt mellan energibolag och ekosystem då grunda vatten är billigast att exploatera, men samtidigt är rikast på marint liv. Sveriges nyligen antagna havsplaner pekar ut Hoburgs bank och Midsjöbankarna söder om Gotland som en passande exploateringsplats. Samtidigt ligger de nära ett Natura 2000-område och är enligt den nationella föreningen Birdlife Sverige en särskilt olämplig plats eftersom många fåglar passerar där.

Den ljudkänsliga tumlaren
Området utanför Gotland är också avgörande för den hotade valen tumlare, där bara 500 individer återstår i Östersjöpopulationen. Tumlaren är känslig för det undervattensbuller som uppstår under uppförandet av vindkraftverk. I Nordsjön har man mätt att tumlare förflyttar sig upp till 50 kilometer bort från ett vindkraftverk som pålas. Lägg därtill att Östersjön har lägre salthalt, vilket gör att bullret får ännu starkare effekt.
Undervattensbuller kan minska med en teknik som kallas bubbelgardiner. När bubblorna stiger mot ytan bildar de en barriär som reducerar spridningen av det undervattensljud som uppstår då vindkraftverkens fundament pålas ner i havsbotten.

Positiva effekter
Men enligt NEF kan havsbaserad vindkraft ändå ha positiva effekter för biologisk mångfald, då fundamenten till turbinerna kan bilda konstgjorda rev där musslor, ostron och alger kan få fäste. Det finns även exempel på att fundamenten erbjuder skydd och födosöksområden för fisk. Många forskare verkar vara överens om att så länge etableringen av vindkraftverk sker ansvarsfullt kommer den negativa effekten på ekosystem bli relativt liten. Det kan exempelvis handla om att anlägga vindparker på säkert avstånd från viktiga områden för fåglar eller utrusta kraftverken med radar som känner av en inkommande fågelflock och automatiskt stänger av turbinbladen tills flocken passerat. I Nederländerna testar vindkraftsbolag att måla rotorbladen svarta, efter en norsk studie som visar på ett samband mellan detta och minskad fågeldöd.

MER LÄSNING