Bild
Bild: Ida Kinner/Polarforskningssekretariatet
;
Tema: biologisk mångfald Tema: havsforskning

Ett skepp kommer lastat med kunskap om Arktis

Forskare ombord på isbrytaren Oden har under två månader ägnat sig åt ett intensivt arbete för att kartlägga delar av den Arktiska oceanen som ingen tidigare undersökt. Kunskapen de kommer hem med kan vara avgörande för hur vi ska hantera detta område i framtiden.

Ett skepp kommer lastat med forskare, utrustning och prover… men framförallt med ny och viktig kunskap om ekosystemet i den Arktiska oceanen. Isbrytaren och forskningsfartyget Oden är snart tillbaka i Helsingborg efter nästan två månaders brottningsmatch med den arktiska isen. Forskarna ombord är trötta men nöjda.

Expeditionen ”Synoptic Arctic Survey 2021” är det svenska bidraget till en större internationell kartläggning av det biologiska livet i Arktis. Förutom 39 forskare finns en besättning på 22 personer, expeditionsledare, tekniker, sjukvårdspersonal, helikopterpilot och meteorolog ombord. Expeditionen har finansierats av Polarforskningssekretariatet och av forskarna själva via deras forskningsanslag. Forskarna som deltagit i expeditionen kommer från 14 institutioner vid sex svenska lärosäten.

Obefintlig kunskap om biologiskt liv
Uppdraget har varit att kartlägga det biologiska livet i de arktiska vattnen, från fisk och ner till alger och bakterier. Framför allt har området norr om Grönland varit av intresse för forskarna. På grund av isläget har området tidigare varit otillgängligt. När isarna nu smälter har nya möjligheter att nå området uppstått, och många står på kö för att undersöka vilka naturresurser som skulle kunna exploateras. Men kunskapen om ekosystemet och hur mycket det tål har hittills varit obefintlig.

Överraskande låg produktion
När Oden nådde området norr om Grönland den 4 september blev genast bristen på kunskap uppenbar. I sjökortet angavs djupet till 300 meter. Det visade sig i själva verket vara hela 900 meter. Och överraskningarna fortsatte när provtagningarna kördes igång. Produktionen i vattnet var betydligt lägre än man väntat sig. Bara en handfull fisk har fångats, och det har enbart varit av arten polartorsk.

Resultat viktiga för framtiden
Om någon vecka kommer Oden att nå sin slutdestination, Helsingborg. Utrustning och prover kommer att lastas av, och alla forskare återvänder till sina respektive lärosäten. Sedan tar analyserande av prover vid, ett arbete som kommer att ta flera år. Förhoppningen är att resultaten från expeditionen kommer att täppa igen viktiga kunskapsluckor, och att resultaten kommer att bidra till en hållbar förvaltning av de arktiska vattnen.

MER LÄSNING