Bild
Bild: Jan Johansson
;
Tema: havsforskning Tema: klimat

Klimatforskning

Klimatförändringarna påverkar haven, och därigenom även ekosystemen på land och människors livsmiljöer. Stora forskningsprogram har därför under de senaste åren arbetat med att försöka förstå processerna och förutsäga framtiden.

Vid i stort sett alla universitet i Sverige pågår forskning om klimatet och klimatförändringar. Därutöver har SMHI en viktig roll, både vad gäller forskning och som nationell kontaktpunkt för IPCC, FN:s klimatpanel.

Forskning med bredd och djup

Två viktiga inriktningar på forskningen är dels utveckling av modeller för att kunna förutspå framtidens klimat och effekterna av förändringarna, dels forskning kring vilka effekter klimatförändringarna kommer att få för olika delar av näringsväven i Östersjön och andra havsområden.

LÄS MER OM FORSKNINGEN

Ecochange
Hav och klimat står i centrum för det strategiska forskningsområdet Ecochange. Samarbetet mellan Umeå universitet och Linnéuniversitetet ger unika möjligheter att göra heltäckande synteser av klimatförändringarnas effekter i Östersjön. Forskning bedrivs inom en rad olika områden, med Östersjöns havsekosystem som gemensam nämnare.

CoastClim
Centrum för kustekosystem- och klimatforskning undersöker hur den biologiska mångfalden längs kusten påverkar kolets kretslopp och därmed klimatet. Resultaten ska användas för att förbättra förvaltningen av kustnära ekosystem vilket kan mildra klimatförändringarna. I den mångvetenskapliga satsningen ingår forskare från Stockholms universitet och Helsing­fors universitet.

Bolincentret för klimatforskning
är ett multidisciplinärt konsortium med över 400 forskare i Sverige som utför forskning och utbildning om jordens klimat. Man fokuserar på att öka och förmedla kunskap om jordens klimatsystem och vår mänskliga påverkan. Liksom klimatets påverkan på ekosystem, biologisk mångfald och mänskliga förhållanden samt hur samhället kan minimera negativ påverkan genom ansvarsfull förvaltning.

Klimatet och havet
Smältande isar, höjda havsnivåer och havsförsurning. Klimatförändringarna påverkar både livet i havet och mänskliga aktiviteter på och vid havet. Vid Göteborgs universitet bedrivs en omfattande forskning om hur havet påverkas av klimatförändringarna.

Rossby Centre
är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här bedrivs studier och forskning kring klimatsystemets beteende och klimatprocesserna. Främsta arbetsredskap är de regionala och globala klimatmodeller som utvecklas vid forskningsenheten.

Klimatforskning på SLU Aqua
Klimatförändringar påverkar hav och sötvatten och kommer i framtiden att orsaka stora förändringar i de akvatiska ekosystemen. Redan idag ser vi effekter av klimatförändringarna i fisksamhällena där kallvattensarter missgynnas av att vattnet blir varmare. Vi på SLU Aqua studerar hur ett förändrat klimat påverkar arter och samspelet mellan dem, och hur hela näringsväven påverkas.

FN:s klimatpanel sammanställer forskning

IPCC är FN:s mellanstatliga klimatpanel. Förkortningen IPCC står för ”Intergovernmental Panel of Climate Change”. Panelen sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar.

IPCC utför ingen egen forskning utan har i uppgift att utvärdera forskningsläget rörande klimatförändringar inducerade av människan. Rapporterna är baserade på kvalitetsgranskade underlag som publicerats i internationella, vetenskapliga tidskrifter.

Den senaste syntesrapporten lyfter fram att det är mänsklig påverkan som otvetydigt har värmt upp klimatsystemet, genom växthusgasutsläpp.

FN:s klimatpanel IPCCIPCC nationell kontakpunkt SMHI

MER LÄSNING