Bild
Bild: Jan Johansson
;
Tema: havsforskning Tema: klimat

Klimatforskning

Klimatförändringarna påverkar haven, och därigenom även ekosystemen på land och människors livsmiljöer. Stora forskningsprogram har därför under de senaste åren arbetat med att försöka förstå processerna och förutsäga framtiden.

Svensk klimatforskning med bredd och djup

Vid i stort sett alla universitet i Sverige pågår forskning om klimatet och klimatförändringar. De som fokuserat extra på den marina miljön är i första hand universiteten i Göteborg, Stockholm, Umeå och Linnéuniversitetet i Kalmar. Därutöver har SMHI en viktig roll, både vad gäller forskning och som nationell kontaktpunkt för IPCC, FN:s klimatpanel. Två viktiga inriktningar på forskningen är dels utveckling av modeller för att kunna förutspå framtidens klimat och effekterna av förändringarna, dels forskning kring vilka effekter klimatförändringarna kommer att få för olika delar av näringsväven i Östersjön och andra havsområden.

EcochangeSMHI Rossby CentreBert Bolincentret vid Stockholms universitetLunds universitet - fem forskare om klimatetSLU - Fisk och klimatförändringGöteborgs universitet - Klimatförändringar och den marina miljönForskning och Framsteg om klimatforskning

FN:s klimatpanel sammanställer forskning

IPCC är FN:s mellanstatliga klimatpanel. Förkortningen IPCC står för ”Intergovernmental Panel of Climate Change”. Panelen sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. IPCC utför ingen egen forskning utan har i uppgift att utvärdera forskningsläget rörande klimatförändringar inducerade av människan. Rapporterna är baserade på kvalitetsgranskade underlag som publicerats i internationella, vetenskapliga tidskrifter.


IPCC har fastställt att den pågående globala uppvärmningen till största delen härrör från mänsklig verksamhet, främst sådan som innebär ökning av atmosfärens halt av koldioxid.

FN:s klimatpanel IPCCIPCC nationell kontakpunkt SMHI

MER LÄSNING