Habitatskapande tång i ett förändrat klimat

Klimatförändringarna gör havet varmare, surare och förändrar salthalten i havet, vilket kan få stora konsekvenser för marina ekosystem. En av de arter som är särskilt utsatta är blåstång, (Fucus vesiculosus), som har en nyckelroll i strandnära ekosystem. Dessa grunda kustnära ekosystem är speciellt sårbara och känsliga för förändringar eftersom de har mindre vattenvolym.

Studierna i denna avhandling har utförts i eller nära övergångszonen mellan Nordsjön och Östersjön, en av världens största vattenmassor med brackvatten. Syftet har varit att utvärdera effekterna av klimatförändringar på habitatbildande tång i kustområden som påverkas mer än de flesta andra marina områden i världen.
Resultaten visade att tångens vävnader påverkas och blir försvagade. Kalciuminnehållet i vävnaderna minskade och halten av florotanniner, ett ämne som skyddar mot betare, blev lägre när tången utsattes för lägre salthalt.

Tidiga livsstadier av blåstången påverkades av ökad koldioxidhalt, ökad temperatur, eller kombinationen av dessa faktorer, vilket tyder på att deras fortplantning påverkas av klimatförändringar. Avhandlingen visar också att effekten skiljer sig mellan olika populationer och livsstadier av samma art av tång. Ökat partialtrycket av koldioxid (pC02) ökar tillväxt av vuxna och tidiga livsstadier i populationer från områden med lägre salthalt, medan ökad temperatur har en negativ effekt på tillväxt av tidiga livsstadier oavsett ursprung. Exponering för hög koldioxidhalt ledde till att tången blev känsligare för mekanisk påverkan. Alla tre klimatförändringsvariablerna minskade tångens förmåga att inducera kemiskt försvar och de blev känsligare för betning.