Drivkrafter för kolsänkor i tropiska sjögräsängar: påverkan av kolimport, växtsammansättning, landskap och mänskliga aktiviteter

Sjögräsängar i havet är effektiva kolsänkor, som kan avlägsna koldioxid ur atmosfären och fånga organiskt material från andra livsmiljöer och därigenom lagra organiskt kol i sedimentet, så kallat Blue Carbon, eller Blått kol.

I tropiska områden kan sjögräsängar innehålla en hög andel kalkhaltiga organismer. De kan delvis motverka kolbindningen eftersom de släpper ut CO2 till atmosfären vid förkalkningen. Dessutom orsakar mänsklig verksamhet som urbanisering och oansvarigt resursutnyttjande en snabb nedbrytning av tropiska kustekosystem, särskilt mangroveskogar och sjögräs.

I denna avhandling undersökte Rashid O. Ismail kollagringsprocessen och effekterna av marina skyddade områden på blå kol-ekosystemen i västra Indiska oceanen.

I jämförelse med mer diversifierade och fragmenterade havslandskap har havslandskap med omfattande kontinuerliga sjögräsängar högre sedimentärt organiskt kolinnehåll. Tropiska och subtropiska blå kolekosystem (mangrover och sjögräs) lagrar en betydande mängd kol i sina sediment, men många av de viktigaste platserna ligger ofta utanför de marina skyddade områdena.

Denna avhandling ger kunskap om vilka faktorer som påverkar de viktigaste vägarna för kollagring i tropiska kustområden och är avgörande för att identifiera sådana hotspots som borde skyddas. Framtida forskning bör fokusera på att begränsa människors ohållbara användning av kustresurser.