Mat och miljö påverkar sexuell selektion

Bland det viktigaste i ett djurs liv, ur evolutionsbiologiskt perspektiv, är att reproducera och föra sina gener vidare till nästa generation. Men individer skiljer sig i hur framgångsrika de är i detta – vilket kallas sexuell selektion.

Många olika mekanismer existerar för att försöka höja sin framgång i reproduktion. Vanligt är att djur konkurrerar med varandra om tillgång till partners, eller noga väljer vilka de ska reproducera med. Men många yttre faktorer påverkar hur djur investerar i olika egenskaper och strategier, och om dessa faktorer ändras så ändras förutsättningarna för djuren att reproducera.

I denna avhandling undersökte jag hur djur investerar i sexuella egenskaper när miljön ändras och när tillgång till mat begränsas. Jag använde en kombination av fält- och experimentella studier på en relativt ostuderad art av sötvattensfisk, pygméhalvnäbben (Dermogenys collettei).

Sammanfattningsvis så visade denna avhandling på hur honor och hanar svarar på skillnader i miljö och födotillgång, samt att honor och hanar kan svara annorlunda. Detta belyser vikten av att studera både honor och hanar. Dessutom tittade jag både på naturliga populationer, och gjorde experimentella försök, på en relativt okänd art som uppvisar intressanta beteenden och fysiska karaktärer. Resultaten som presenteras i denna avhandling bidrar till att öka förståelsen av hur sexuell selektion fungerar och varför vi kan se så stor variation i sexuella egenskaper.