Blottläggande av den termohalina strukturen i Södra Ishavet med funktionell dataanlys

Södra Ishavet spelar en viktig roll i det globala klimatsystemet då det binder samman Indiska Oceanen, Stilla Havet och Atlanten och är en direkt väg för utbyte av massa, värme och salt mellan världshaven. På grund av en komplex struktur och glesa observationer, både i tid och rum, är det ännu en utmaning att beskriva Södra Ishavets tredimensionella cirkulationsmönster och fördelningen av temperatur, salt, syre och näringsämnen.

Denna avhandling bidrar till förståelsen av havets termohalina uppbyggnad, särskilt för Södra Ishavet, genom att introducera en ny metod för att statistiskt sönderlägga strukturen. Vi kallar metoden Functional Principal Component Analysis och den appliceras på vertikala profiler av temperatur och salinitet. Den framlagda statistiska metoden ger möjligheten att objektivt definiera gränser mellan vattenmassor och deras rumsliga variation.

Här ges en kartläggning av den grundläggande zonindelningen med en uppskattad vidd på gränserna mellan vattenmassor. Studien visar att Polarfrontens nord-sydliga läge norr om Kerguelen-platån varierar med säsong. Denna variation konfirmeras av hydrografiska data insamlade av sjöelefanter utrustade med sensorer.