Lokala anpassningar i egenskaper hos vattenlevande organismer samt sätt att uppskatta populationsstorlek

Att känna till hur organismer anpassar sig till och interagerar med sin miljö är grundläggande kunskap för att bibehålla och förbättra den akvatiska miljön.

Hoppkräftan Eurytemora affinis är ett mycket vanligt djurplankton i Östersjön. Den blir dryga millimetern lång och livnär sig på mikroskopiska alger. De allra flesta fiskarter livnär sig någon gång under sina liv på djurplankton.

En stor del av avhandlingen ägnas åt att studera denna hoppkräftas anpassning till sin lokala miljö. Populationer som har levt under olika förhållanden; vid olika temperatur och salinitet, eller i strandnära miljöer respektive i öppet hav har samlats in och jämförts. Olika populationer skiljer sig kraftigt i hur de interagerar med miljön. Det var stora och ekologiskt relevanta skillnader som också kunde kopplas till ekosystemeffekter.

Gäddan är en viktig del av ett fungerande ekosystem. I avhandlingen presenteras också en ide om hur man kan använda sportfiskare i beståndsuppskattningen av gädda.