Så påverkas kopplingen mellan vattnet och havsbotten av miljöförändringar

Djuren på Östersjöns bottnar är sammankopplade med livet i den fria vattenmassan via flera komplexa processer. Årstidernas växlingar av främst temperatur och ljus strukturerar artsammansättning, tillväxt, reproduktion och trofiska interaktioner. Både övergödning och klimatförändring påverkar dessa hittills förutsägbara växlingar, särskilt längst ned i näringsväven vilket kan få ödesdigra konsekvenser för arterna högre upp.

I denna avhandling har Per Hedberg undersökt hur djuren på bottnarna påverkas av en förändrad artsammansättning bland växtplankton, och hur den varierande tillgången på olika växtplankton under säsongen påverkar sammansättningen av nödvändiga fettsyror i djuren. Kiselalger föredrogs generellt framför cyanobakterier, och det visade sig vara stora skillnader i koncentration av olika fettsyror mellan arter, men samtidigt små skillnader inom arterna trots stora skillnader i födotillgång.

En undersökning fokuserade på rekrytering av växt- och djurplankton under temperatur- och ljusförhållanden kopplade till klimatförändringar. Särskilt under våren påverkades rekryteringen av cyanobakterier och dinoflagellater, vilket kan få stora konsekvenser för dynamiken i näringsväven.

Dessutom utvecklades en ny metod för att kunna urskilja grupper av växtplankton i blandade prover utan att på förhand veta vilka dessa taxa är. Genom en avancerad molekylär spårningsteknik kunde man urskilja samtliga fem taxonomiska grupper som undersöktes. Detta är ett stort steg framåt i spårningsmetodik för näringsvävar.

De nya fynd som presenteras i denna avhandling utvecklar och bidrar till vår förståelse för hur bentisk-pelagisk koppling påverkas av förändringar i miljön, samt hur metoder för att spåra flöden i näringsvävar kan utvecklas. Detta för att kunna förutspå hur förändringar i miljön påverkar akvatiska organismer.