Bild
;
Tema: klimat Tema: fiske

Kan rätt sorts fiske minska klimatförändringarna?

En grupp forskare vill att fiskeförvaltningen ska genomgå en klimatreform. Forskarna föreslår att vi fokuserar mindre på fiskets avkastning och istället värnar mer om havens stora förmåga att lagra koldioxid.

Dagens reglering inom fiskeförvaltningen har som mål att fånga så mycket fisk som möjligt utan att beståndet minskar. Det kallas Maximum sustainable yield, MSY. I en ny artikel föreslår forskare från flera universitet en klimatreform för fisket, där det inte bara är ”maximal hållbar fångst” som avgör hur fisket ska se ut – utan även ”maximalt uppfångande av koldioxid”.

– En MSY-baserad förvaltning ställer inga krav på att hänsyn tas till de marina ekosystemtjänsterna, alltså det havet och marina arter gör som bidrar till att förbättra människans livsmiljö. Detta gör dagens förvaltning oförmögen att värna havets nyckelroll i bindandet av koldioxid, säger Niels Krabbe, forskare vid Göteborgs universitet och en av författarna till artikeln.

En viktig åtgärd för att motverka klimatförändringar är att bevara naturliga kolsänkor. Havsbottnarna utgör en av de största kolsänkorna, och vid trålning frigörs det bundna kolet från bottensedimenten. Ett av förslagen i forskarnas klimatreform är därför att förbjuda bottentrålning i områden som binder mycket kol.

Andra åtgärdsförslag är bland annat att låta alla arter i havet återhämta sig och öka till större populationer. Särskilt arter som kan hjälpa till att minska klimatförändringarna ska gynnas.

– Att till fullo ta hänsyn till de ekosystemtjänster som människan har nytta av skulle kräva en begränsning av fiske på de arter och individer som idag är kommersiellt värdefulla. Vad vi föreslår är därför en stor utmaning, eftersom det går emot traditionellt och etablerat regelverk, säger Niels Krabbe.

MER LÄSNING