Rumslig och tidsmässig dynamik hos bottenlevande fisk i Östersjön

Torsk och skrubbskädda är två nyckelarter i Östersjön, både ekologiskt och kommersiellt. Kunskapen om dynamiken och interaktionerna i utsjön dem emellan har dock varit bristfällig.

I sin avhandling har Alessandro Orio undersökt långtida förändringar i utbredningen av torsk och skrubbskädda både geografiskt och i djupled. Resultaten visar att bottenfisksamhället i Östersjön har genomgått stora förändringar under de senaste fyra årtiondena. Samtidigt som torskbeståndet minskat kraftigt och koncentrerats till södra Östersjön så har skrubbskäddan ökat både i antal och geografisk utbredning i centrala Östersjön. Utbredningen i djupled har minskat för båda arterna sedan tidigt 1990-tal.

De här förändringarna har gjort att vi nu har ett större överlapp i utbredningen av torsk och skrubbskädda än tidigare, vilket ökar interaktionen mellan arterna. En ökad konkurrens om föda mellan torsk och skrubbskädda kan vara en bidragande orsak till den dåliga tillväxt och svaga kondition som man sett hos ungtorsk de senaste årtiondena.