Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk

Denna rapport redogör för resultaten från provfisken i Västra Hanöbukten (utanför Åhus) som utförts under hösten 2015–2019 av Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet.

Resultaten visar att tillståndet inte är tillfredsställande för kustfisken. Fångsterna av stora fiskar och stor torsk har minskat och bara åtta procent av torskarna som fångades under 2019 hade en konditionsfaktor som klassas som hög, vilket betyder en stor andel av de fångade fiskarna vara magra och i dåligt skick. Hela 24 procent av den torsk som fångades hade en konditionsfaktor som klassas som låg, vilket är den högsta siffran i provfiskets tidsserie.

Den låga konditionen är inte avvikande jämfört med torsk fångad i andra studier i södra Östersjön. Därför dras slutsatsen att orsakerna sannolikt har sitt ursprung i en större och mer omfattande miljöförändring än den som skett lokalt i Hanöbukten.