Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Trålförbud i försök att rädda strömmingen

Regeringen ska på prov införa områden med trålförbud längs hela ostkusten, detta för att se hur det påverkar strömmingsbestånden och det kustnära fisket.

Sedan flera år har det höjts röster för att flytta ut trålgränsen eller införa fiskefria perioder i de kustnära Östersjöområden där sillen samlas för lek. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att se över åtgärder för att skydda kustlekande bestånd av strömming i Östersjön och nu vill regeringen driva försöket med utökade trålgränser fram till 2027, för att sedan utvärdera resultatet. Kustfiskarna i Norrland är dock skeptiska till åtgärden och tvivlar på att dessa nya trålgränser ger någon effekt. De kräver i stället stopp för samtligt fiske, även det storskaliga ute till havs.

Mängden strömmingsyngel har minskat drastiskt jämfört med mätningar som gjordes för 20 år sedan och samtidigt har mängden storspigg ökat kraftigt. Undersökningar genomförda av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitets Östersjöcentrum visar att stora förändringar har skett i fisksamhället. Mycket pekar mot att det storskaliga trålfisket efter sill och skarpsill har bidragit starkt till dessa förändringar. Strömming, skarpsill och storspigg konkurrerar om samma föda, djurplankton. Dessutom äter storspigg sannolikt gärna nykläckta strömmingsyngel.

– Att industrifisket påverkar följer ekologisk logik. Vi har tre arter som konkurrerar om samma föda. Om man fiskar väldigt hårt på två av dem gynnas den tredje, i det här fallet storspiggen, och kan ta större plats på bekostnad av de andra två, säger Gustaf Almqvist, marinekolog och projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm, i en artikel i webbmagasinet Baltic Eye.
Gustaf Almqvist påpekar även att andra faktorer, som övergödning och ett varmare klimat, också kan spela in.

Beståndet av strömming i centrala Östersjön har sedan 1970-talet minskat med 80 procent. På senare år har lokala yrkesfiskare varnat för att det finns betydligt mindre strömming än vanligt i många kustområden, bland annat i Stockholms skärgård och sydvästra Bottenhavet. Samtidigt har en större andel av det storskaliga trålfisket efter strömming och skarpsill flyttat närmare kusten längs hela ostkusten.

MER LÄSNING