Vilka drivkrafter i samhället ligger bakom belastningar på havsmiljön?

I denna rapport går Havsmiljöinstitutet på djupet med begreppet drivkrafter för att utreda om och hur sådana krafter kan användas inom förvaltning av marin miljö. Detta för att i sin tur utveckla åtgärder och styrmedel med målet att skapa en bättre havsmiljö. Större medvetenhet om människors beteende, drivkrafter och hinder kan bidra till utformning av mer effektiva åtgärder. Rapporten riktar sig främst till dem som arbetar inom marin förvaltning, men kan även inspirera tvärvetenskapliga forskare och forskningsfinansiärer.