Statusklassning av hydromorfologi i kustvatten

Hamnar, muddring och intensiv båttrafik är exempel på aktiviteter som medför fysiska förändringar längs kusten och påverkar vattnets rörelse. Enligt EU:s vattendirektiv ska vattenmyndigheterna bedöma vad sådana förändringar innebär för kustvattnens ekosystem och status. Nu har bedömningsgrunderna testats i praktiken.