Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv

En ny rapport från forskningsprogrammet Vindval, visar att många av de risker som diskuteras i samband med havbaserad vindkraft går att minimera genom skadelindrande åtgärder och god planering.

Havbaserad vindkraft har en viktig roll för att öka tillgången på förnybar energi. Rapporten samlar befintlig kunskap om effekter av vindkraft på marina organismer och föreslår åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger på miljöer i Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken och de arter som lever inom det djupintervall som är intressant för etablering av vindkraft. Det senaste decenniet har den tekniska utvecklingen medfört att vindparker kan anläggas på större djup än tidigare. Flytande fundament som klarar ännu större djup, förväntas bli vanligare.

Temamässigt omfattar rapporten bottennära miljöer, fisk, marina däggdjur och sjöfågel. Forskarna har också strävat efter att belysa kunskapsläget kring kumulativa effekter, samt frågor om under vilka förutsättningar havsbaserad vindkraft skulle kunna gynna marint liv. Utifrån det befintliga kunskapsläget och planerad omfattning kan risken för att havsbaserade vindparker bidrar med negativa kumulativa effekter på havsmiljön förväntas vara låg. Detta förutsätter att skadelindrande åtgärder tillämpas och bästa möjliga hänsyn tas.

Syntesrapporten har finansierats av Vindval och Formas.