Bild
;
Tema: exploatering Tema: vårt ansvar

Många kritiska mot lättnader i strandskyddet

Kritiken är omfattande mot det förslag om lättnader i strandskyddet som Strandskyddsutredningen föreslagit. Det står klart när de olika remissinstanserna nu fått säga sitt.

Ända sedan Strandskyddsutredningens förslag lämnades över till regeringen i slutet av förra året har det kritiserats för att vara ensidigt inriktat på lättnader – skyddet försvagas i många områden, men får inte några motsvarande förstärkningar. Nu är remisstiden över och facit är nedgörande kritik från en lång rad instanser. Själva syftet med strandskyddet verkar ha glömts bort på vägen, menar flera av dem.

– Vi ser det som särskilt problematiskt att utredningen öppnar för möjligheten att över hela landet bygga enstaka hus vid i dag helt oexploaterade stränder, säger Claes Svedlindh, chef naturavdelningen på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket anser att förslaget hotar såväl allmänhetens tillgång till stränder och den biologiska mångfalden, en uppfattning som går igen i expertutlåtanden från såväl myndigheter som miljöorganisationer och universitet. Flera pekar på oroande brister i kunskapsunderlaget bakom utredningen.
”Utredningens bristande vetenskapliga förankring gör att centrala klimat- och systemekologiska aspekter inte är beaktade.” skriver till exempel Havsmiljöinstitutet och fortsätter: ”Generellt sett saknar betänkandet ett helhetsperspektiv på strandskyddets roll i det samlade miljöarbetet.”

Till hösten väntas en proposition läggas fram om den nya strandskyddslagstiftningen som är tänkt att träda i kraft i januari 2022.

MER LÄSNING