Ohållbart skogs- och jordbruk, stadsutbredning och föroreningar är de främsta anledningarna till den dramatiska minskningen av biologisk mångfald i Europa, som nu hotar överlevnaden för tusentals djurarter och habitat. Det konstateras i Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport ”State of Nature”.
Rapporten ger en viktig ögonblicksbild av den nuvarande situationen vad gäller status och trender för de arter och habitattyper som skyddas enligt EU:s två naturdirektiv.

Enligt rapporten har Europeiska unionens naturdirektiv och andra miljölagar ännu inte genomförts av medlemsstaterna. Bevarandestatusen är dålig för de flesta skyddade habitat och arter och det måste göras mycket mer för att vända utvecklingen. Utöver en rad politiska åtgärder krävs det stöd med att nå målen genom extra insatser för att förbättra medlemsstaternas övervakningskapacitet. I synnerhet för marina arter och habitat försvåras detta på grund av en allmän brist på artdata. I dag finns det fortfarande många luckor, vilket gör att marina regioner har många bedömningar med okänd bevarandestatus.

EEA:s bedömning bygger på rapporterade data från medlemsstaterna, och är den största och mest omfattande datainsamlings- och rapporteringsinsats som genomförts i Europa av naturens tillstånd. Över 220 000 människor (varav 60 procent frivilliga) har bidragit till denna process i hela EU.