Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Fisket regleras i många skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten inför regleringar av fisket i ett trettiotal av Sveriges totalt 300 marina skyddade områden. Syftet är att skydda däggdjur och fåglar i områdena, och i vissa fall också att skydda särskilt känsliga bottnar. Förhoppningsvis ska regleringarna bidra till att känsliga djur- och växtarter lättare ska kunna sprida sig mellan olika skyddade områden.

En av arterna som ska få ökat skydd genom regleringarna är tumlaren, som i Östersjön är klassad som akut hotad. Fiskeregleringarna kommer att minska risken för att tumlare ska fastna i fisknät och drunkna. Även många arter av sjöfåglar behöver ett ökat skydd från att fastna i fisknät.

Regleringarna som nu införs är resultatet av flera års förberedande arbete, där Havs- och vattenmyndigheten samarbetat med länsstyrelserna längs kusten. Förslagen har skickats ut på remiss till olika instanser, och många har varit positiva till regleringarna. I flera fall har till och med ännu mer långtgående förbud mot fiske föreslagits. Många av förslagen har också fått negativa reaktioner, framför allt från organisationer som företräder lokalt fiske. Vissa förslag har också skjutits på framtiden för att kunna samordnas med liknande processer inom EU.

Regleringarna är en del av Sveriges arbete för att uppfylla åtaganden från FN:s havskonferens 2017, och även ett sätt att närma sig miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

MER LÄSNING