Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020 (resurs- och miljööversikt)

Fisket på marina arter som strömming, gråsej och havskräfta bör minska, och torsk i Kattegatt och östra Östersjön bör inte fiskas alls. Det är några slutsatser i den nya kunskapsöversikten från SLU Aqua.

Rapporten är ett kunskapsunderlag som tas fram av institutionen av akvatiska resurser (SLU Aqua) vid Sveriges lantbruksuniversitet på beställning av Havs- och Vattenmyndigheten. Kunskapsunderlaget baseras på data som samlas in inom yrkes- och fritidsfisket, samt på omfattande övervakning av fiskbestånden och analyser av nationella och internationella forskare.

I rapporten presenteras tillstånd och biologiska råd både för arter och bestånd som förvaltas nationellt och för de som omfattas av internationell förvaltning. När det gäller nationellt förvaltade fisk- och skaldjursbestånd ansvarar SLU Aqua för råden, för internationellt förvaltade bestånd följer SLU Aquas rådgivning den som ges av Internationella havsforskningsrådets, ICES.