Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: vårt ansvar

Hur gynnar skyddade områden oss människor?

Forskare föreslår en ny metod för att inventera skyddade marina områden, så att både de biologiska vinsterna och nyttan för oss människor tas med i beräkningarna. Det här kan ge en bättre värdering av de skyddade områdena.

När man utvärderar skyddade områden så handlar det framför allt om deras förmåga att skydda biologisk mångfald, medan man ofta missar de ekosystemtjänster som områdena ger oss människor. Ett välmående havsområde kan till exempel ge oss livsmedel och naturupplevelser och bidra till en minskad klimatförändring genom att ta upp koldioxid.

Nu har 18 forskare från flera universitet i Sverige skrivit en artikel om hur man kan kombinera de ekologiska värdena med de socioekonomiska för att få fram mer rättvisande värden på marina skyddade områden.

– Vi betonar behovet av att inkludera den mänskliga sidan av marint skydd i utvärderingar, eftersom effektiviteten över tid beror på de sociala, kulturella och institutionella omständigheter som de skyddade områdena har skapats i, säger Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum och en av författarna till artikeln.

Forskarna skriver att trots att flera områden längs Sveriges kust har varit skyddade i mer än tio år så har man fortfarande inte sett de återhämtningar hos torsk- och plattfiskar som man hoppades på, och forskarna anser därför att förvaltningsmetoderna behöver utvärderas igen.

Den utvärderingsmetod som föreslås i artikeln kallas Delphi. Delphi är en process som genom frågeformulär och diskussioner samlar ihop olika personers expertis och förenar dem. På så sätt kan man utnyttja kunskaper från både forskare och lokalbefolkning.

En sådan här kombinerad utvärdering kan underlätta en ekosystembaserad förvaltning, som bygger på att man hanterar miljöproblem i ett större perspektiv. Metoden kan ge stöd åt både åtgärder, bevarande och hållbar utveckling i skyddade havsområden.

MER LÄSNING